Tình trạng: Còn hàng
168.000₫
Số lượng:


🎈 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐁𝐎̂̉ 𝐒𝐔𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐂, 𝐄, 𝐁𝟐 𝐕𝐈̣ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐇 𝟎𝐑𝐈𝐇𝐈𝐑𝐎 𝟏𝟐𝟎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 🎈

Hãng sản xuất: Orihiro 
Xuất xứ: Nhật Bản 
Quy cách sản phẩm: 120 viên ( 60g )/ túi

𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧: Đường, dexxtrin, maltose, bột chanh ( dextrin, chanh cô đặc ), bột nước ép táo, tinh bột / VC, este axit béo sucrosem slicon dioxide, hương vị, chất làm ngọt ( aspartame/ hợp chất L-phenylalanine, sucrolose ), VE. V.B.
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:

𝘎𝘪𝘶́𝘱 𝘥𝘢 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘯𝘨: 𝘉𝘰̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘺 đ𝘶̉ & 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘭𝘢̀𝘮 𝘮𝘰̛̀ 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘢̀𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘨, đ𝘰̂́𝘮 𝘯𝘢̂𝘶, 𝘵𝘩𝘢̂𝘮 𝘲𝘶𝘢̂̀𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘷𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢̂𝘮. 𝘉𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘥𝘢, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̆𝘯, 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘥𝘢 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘨𝘰̂́𝘤 𝘵𝘶̛̣ 𝘥𝘰 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘵𝘪𝘢 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘪́𝘮, 𝘵𝘩𝘶́𝘤 đ𝘢̂̉𝘺 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘢𝘰 đ𝘰̂̉𝘪 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵, 𝘨𝘰́𝘱 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘨𝘢̆𝘯 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘢 𝘭𝘢̃𝘰 𝘩𝘰́𝘢 𝘥𝘢.
𝘎𝘪𝘶́𝘱 𝘮𝘢́𝘶 𝘭𝘶̛𝘶 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘩𝘰̛𝘯: 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘤𝘢́𝘤 𝘮𝘢̣𝘤𝘩 𝘮𝘢́𝘶 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘮𝘢̣𝘯𝘩. Đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘶́𝘵 𝘵𝘩𝘶𝘰̂́𝘤, 𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘳𝘶̛𝘰̛̣𝘶 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵.
𝘗𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛, 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘢 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 đ𝘢́𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘰 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘢̉𝘮 𝘭𝘢̣𝘯𝘩, 𝘩𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘤𝘩𝘰 đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵.
𝘛𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 đ𝘰̣̂𝘤 𝘨𝘢𝘯: 𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰𝘦̉ 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘢 𝘳𝘶̛𝘰̛̣𝘶.
𝘛𝘩𝘶́𝘤 đ𝘢̂̉𝘺 𝘴𝘶̛̣ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘨𝘦𝘯: 𝘒𝘩𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘊, 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘰̂̉𝘯𝘨 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘨𝘦𝘯 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘯𝘨𝘢̣𝘪, 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘷𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘭𝘢̂𝘶 𝘭𝘢̀𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̃𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘶̛́𝘤 đ𝘰̣̂ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢𝘶.
𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮̀𝐧𝐠: Mỗi ngày nhai 4 viên như nhai kẹo.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon